Skargi i wnioski

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. Nr 92, poz 524) oraz przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póżn. zm.).

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej, drogą pocztową lub składane w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego

- drogą elektroniczną na adres: srzakopane@zakopane.sr.gov.pl

- poprzez ustne zgłoszenie do protokołu w sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego (pawilon „A”, pokój 101)

 

Skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli albo wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

 


Wyciąg z Ustawy o ustroju sądów powszechnych rozdział 5a, art. 41a-41e  - tryb rozpatrywania skarg i wniosków


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012r. Dz.U. Nr 92 poz 524


Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania skarg i wniosków

 

Regulamin przyjmowania skarg i wniosków


Protokół przyjęcia skargi/wniosku strony