Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Zakopane, dnia 23 stycznia 2015 r.

 

PREZES SĄDU REJONOWEGO W ZAKOPANEM

- na podstawie art. 155a § 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013 r. – w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228)

 

o g ł a s z a

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W ZAKOPANEM

 

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Zakopanem, ul. Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane

Oznaczenie konkursu: K-111-1/15

Liczba stanowisk: 1 stanowisko – w wymiarze pełnego etat

 

I

Konkurs  przeprowadzony zostanie:

Etap  drugi  - w dniu  24 lutego 2015 r. o godzinie 900

Etap  trzeci -  w dniu 27 lutego 2015 r.  o godzinie 900

w Sądzie Rejonowym w Zakopanem, ul. Gimnazjalna 13, sala nr 103 (sala konferencyjna)

 

II

Kandydaci muszą spełniać wymagania wynikające z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r., poz.427 ze zm.)

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten kto:

- jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych  i obywatelskich,

- jest  nieskazitelnego charakteru,

- ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

- ukończył  24 lata.

 

III

Do zgłoszenia kandydaci  winni dołączyć:

- wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego  (ze wskazaniem oznaczenia konkursu)

- własnoręcznie sporządzony  życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na  kierunku  prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych  przepisów,

- oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27.07.2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, iż nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- aktualną fotografię  zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

IV

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją należy złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Zakopanem w pokoju 101 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego K-111-1/15) na adres:

 

Sąd Rejonowy w Zakopanem

Oddział Administracyjny

ul. Gimnazjalna 13

34-500 Zakopane

 

w terminie do dnia 06 lutego 2015 r. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce operatora pocztowego.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, oraz które nie spełniają wymogów formalnych określonych ustawą nie zostaną dopuszczone do konkursu.

 

V

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013 r. - w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r., poz. 1228).

 

VI

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu  (wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod względem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego  (zawierająca imiona i nazwiska kandydatów) zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu Rejonowego www.zakopane.sr.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na piętrze budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem - nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu na stronie internetowej Sądu Rejonowego www.zakopane.sr.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na piętrze budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem, zostanie umieszczona lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu.

 

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-01-23
Publikacja w dniu:
2015-01-23
Opis zmiany:
b/d