Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Prezes Sądu Rejonowego w Zakopanem

Zarządzeniem z dnia  02 października 2013 r. Numer A-0000-13/2013

 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W ZAKOPANEM

 

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Zakopanem, ul. Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane

Oznaczenie konkursu: K-1104-6/13

Liczba stanowisk: 1 stanowisko - pełny etat

Termin konkursu: konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 18 listopada 2013 roku

 

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dziennik Ustaw  z dnia 19 listopada  2012, poz. 1270)

 

I. Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dziennik Ustaw z dnia 26 marca  2012 r.  poz. 314).

 

II. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o stroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013 poz. 427 ze. zm.). Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy, na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata

III. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie IV w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2013 roku - bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Zakopanem w pokoju 101 lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego K-1104-6/13) na adres:

 

Sąd Rejonowy w Zakopanem

Oddział Administracyjny

ul. Gimnazjalna 13

34-500 Zakopane

 

W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IV. Dokumenty, które należy złożyć:

 1. zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego
 3. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 5. oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r - Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 7. trzy aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Należy złożyć komplet dokumentów w zamkniętej kopercie.

 

V. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na piętrze budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem oraz stronie internetowej sądu najpóźniej do dnia 08 listopada 2013 roku.

Miejsce i godzina przeprowadzenia konkursu zostaną opublikowane wraz z listą kandydatów dopuszczonych do konkursu (lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów oraz miejsce zamieszkania).

 

 

 

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Zakopanem

Marek Marchalewicz