RODO

Inspektor Danych Osobowych - iod@zakopane.sr.gov.pl

 

Sąd Rejonowy w Zakopanem  dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

W celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Sąd Rejonowy  w  Zakopanem informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w w/w celach jest Prezes Sądu Rejonowego w Zakopanem,
  2. W Sądzie Rejonowym w Zakopanem nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zaś informacja o jego powołaniu zostanie niezwłocznie opublikowana,
  3. Kategoria odbiorców danych: podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

 

Cel: Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej

Podstawy prawne:

-          Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.  
(Dz.U.2018 poz. 23 ze zm.);

-          Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018 poz.155 ze zm.);

-          Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz.U.2017 poz.1904 ze zm.);

-          Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018 poz. 475 ze zm.);

-          Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 652 z późn. zm.).

-          Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.).

-          Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1007 z późn. zm.).

-          Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.)

 

Okres przechowywania danych:

Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności jej kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów:

-          Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.);

-          Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985.8.55);

 

 

 

Cel: Wykonywanie zadań z zakresu działalności administracyjnej sądu

Podstawy prawne:

-          Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.  (Dz.U.2018  poz. 23 ze zm.);

-          Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018 poz.155 ze zm.);

-          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.2017 poz.1257 ze zm.);

-          Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.);

-          Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015 poz. 2316 ze zm. ).

Okres przechowywania danych:

Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności jej kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów: 

-          Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.);

-          Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985.8.55);

 

Cel: Zatrudnianie pracowników i sędziów

Podstawy prawne:

-          Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.).

-          Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).. 

-          Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577).

-          Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.).

 

Okres przechowywania danych:

Okres przechowywania danych jest zgodny z okresem trwania relacji pomiędzy osobą świadczącą usługi na rzecz sądu (pracownik, sędzia, itd.), jak również po ustaniu świadczenia, jeżeli ma to umocowanie w przepisach (np. sędzia w stanie spoczynku),

 

Cel: Realizacja zawartych umów, do których niezbędne jest powierzenie danych osobowych .

Kategorie odbiorców

-          Administratorzy systemów centralnych teleinformatycznych wykorzystywanych w Sądzie

-          Podmioty wykonujące usługi serwisowe infrastruktury Sądu

Okres przechowywania danych:

zgodnie z okresem trwania umowy powierzenia danych osobowych

 

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia

Podstawa prawna:

-          art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.  (Dz.U.2018 poz. 23 ze zm.); oraz art. 222  Ustawy z dnia 26 czerwca     1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

 

Zakres i sposób przetwarzania danych:

Monitoring wizyjny  - monitoringiem objęte jest:

-          najbliższe otoczenie budynku;

-          wejścia do budynku;

-          korytarze;

-          pomieszczenia, w których odbywa się przetwarzanie danych wymagające ciągłego monitorowania np. Czytelnia akt, BOI, Kasa.

 

Okres przechowywania danych:

Nagrania przechowywane są nie dłużej niż 3 miesiące.

 Cel: pozostałe cele przetwarzania danych

Szczegółowo, o celach przetwarzania danych, podstawach prawnych, sposobach przetwarzania, zakresie danych oraz o okresie przechowywania danych Sąd Rejonowy  w  Zakopanem  informuje bezpośrednio osoby, których dane dotyczą, zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 i 14 RODO.

  1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Zakopanem przysługują n/w prawa:

-         prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania informacji między innymi o tym czy jej dane są,            a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób jej dane są przetwarzane;

-         prawo do sprostowania treści  danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku gdy dane zostały błędnie zebrane albo ich treść uległa zmianie;

-         prawo do usunięcia danych - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia jej danych. Prawo to nie może być zrealizowane jedynie w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.

-         prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

-         prawo do przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody a przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany – w Sądzie Rejonowym                 w Zakopanem  taka sytuacja nie występuje.

-         prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje jedynie w przypadku gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art.6   lit. e lub f (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora). Po przyjęciu takiego wniosku administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych objętych sprzeciwem w w/w celach, chyba że wykaże istnienie ważnej, prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania danych, którą według prawa uznaje się za nadrzędną wobec interesów, praw i wolności osoby lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

-         prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta w dowolnym momencie może wycofać udzieloną uprzednio administratorowi zgodę na przetwarzanie jej danych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody  przed jej cofnięciem.

W/w prawa osób Sąd Rejonowy  w  Zakopanem  realizuje na wniosek lub żądanie osoby, której dane dotyczą. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji w/w praw, za wyjątkiem prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody, wymagają uzasadnienia. W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Sąd Rejonowy  w  Zakopanem  dopuszcza wszelkie powszechnie dostępne środki komunikacji, natomiast w sprawach, w których udzielenie informacji bądź zrealizowanie prawa osoby uzależnione jest od uprzedniego zweryfikowania jej tożsamości, zaleca się korzystanie ze środków komunikacji gwarantujących taką możliwość, tj.

-         złożenie wniosku lub żądania w tradycyjnej formie pisemnej na dzienniku podawczym w siedzibie Sądu Rejonowego w Zakopanem;

-         przesłanie wniosku lub żądania pocztą w tradycyjnej formie na adres siedziby Sądu Rejonowego  w  Zakopanem;

-         przesłanie wniosku lub żądania mailem lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Sądu Rejonowego w Zakopanem w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

 Każdy wniosek podlega rozpatrzeniu, a osoba składająca wniosek w terminie do 30 dni otrzyma odpowiedź o zakresie i sposobie jego realizacji.   

  1. Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Zakres danych niezbędnych do załatwienia spraw, w których Sąd Rejonowy w Zakopanem jest organem właściwym, określony jest wprost lub wynika z przepisów prawa. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia postepowania lub załatwienia sprawy.
  3. Sąd Rejonowy w  Zakopanem  nie dokonuje profilowania osób, których dane przetwarza, a także nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, którego skutkiem miałoby być podejmowanie decyzji.

Sąd Rejonowy w Zakopanem przetwarza dane w zaawansowanych technologicznie systemach informatycznych. W celu doskonalenia technologii przetwarzania danych, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa polegającego na zapewnieniu poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania Sąd Rejonowy  w Zakopanem korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych świadczących usługi z zakresu IT. W/w podmioty, według definicji  zawartej w art. 4 pkt 9 RODO, kwalifikuje się jako „odbiorców”.

 

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia A-0210-3/18 - Klauzula informacyjna o RODO

Rejestr zmian dla: RODO

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
b/d